http://eshop.znojemsko.biz/
 

Navigace: Znojemsko.biz - Vinařské potřeby a doplňky, skleničky, karafy, čajová keramika a sklo, kávové příslušenství -> Reklamace

Reklamace

 

Reklamační formulář

Přihlásit
 
 

Pokud jste zapomněli své přihlašovací údaje, můžete si je nechat poslat v sekci Zapomněli jste heslo?.
Pokud ještě nejste registrováni, zaregistrujte se v sekci Vytvořit nový účet.


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.pdf Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.pdf 

Vzorový reklamační formulář.pdfVzorový reklamační formulář.pdf
(Část Obchodních podmínek)

7. Reklamace
7.1.
Všeobecná ustanovení
Kupující je povinen seznámit se dostatečným způsobem s těmito Obchodními podmínkami včetně, podmínek reklamace před samotným objednáním zboží.
Odesláním objednávky Kupující vyjadřuje svůj souhlas se zde uvedenými podmínkami reklamace.
Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (zejm. Faktura vydaná, skladový daňový doklad Prodejka) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky. Na žádost Kupujícího Prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu Prodávajícího, její identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává Prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.
Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi věci váží.
Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.
Veškeré reklamační procesy se řídí platnou právní úpravou České republiky a jsou závazné pro všechny zúčastněné strany.
7.2.Délka záruky
Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tedy dnem uvedeným v záručním listě.
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba v souladu s ustanovením § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Prodávající může uvedenou zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
7.3.Záruční podmínky
Adresa pro reklamace:
Martin Mikyšek – Mc-trade
Václavov 761/32
671 72 Miroslav
Česká republika
 
Martin Mikyšek
vedoucí přímého a internetového prodeje
Tel.: +420 776 042560
E-mail: obchod@mc-trade.cz 
Pro uplatnění reklamace může Kupující využít reklamační formulář (ke stažení na adrese www.Znojemsko.biz/reklamace/). Po jeho vyplnění a odeslání odešle Kupující reklamované zboží na adresu:
Martin Mikyšek – Mc-trade
Václavov 761/32
671 72 Miroslav
Česká republika
 
Po vyplnění reklamačního formuláře a jeho odeslání obdrží Kupující kopii zmíněného formuláře na e-mailovou adresu, kterou ve formuláři uvedl. Zároveň jedno vyhotovení obdrží také reklamační oddělení Prodávajícího.
Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny Prodávajícího, jež je zároveň servisním místem. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, a balík by měl obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), dále Prodávající doporučuje přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen také Kupujícímu Spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Prodávající taktéž doporučuje zvolit požadovaný způsob vyřízení reklamace.
Kupující Podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Tento postup je doporučen také Kupujícímu Spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v návodu k použití) zejména:
1.      mechanickým poškozením zboží;
2.      používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je přímo Prodávající nebo výrobcem určeno;
3.      neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží;
4.      zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
5.      provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;
6.      zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy
7.      zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečištění obvyklé.
7.4.Servisní místo
Adresa servisního místa: Martin Mikyšek – Mc-trade, Václavov 761/32, 671 72 Miroslav, Česká republika.
Záruční i pozáruční servis zboží zajišťuje firma Martin Mikyšek – Mc-trade, v sídle společnosti (viz kontakty).
U zboží zasílaného prostřednictvím přepravních společností není součástí kupní smlouvy montáž ani instalace výrobku. Prodávající není v takovém případě povinen Kupujícímu zajistit montáž, nebo instalaci výrobku.
Pokud objednané zboží vyžaduje odbornou montáž či instalaci, a zároveň je zboží zasíláno prostřednictvím přepravních společností, není povinností Prodávajícího tuto montáž zajistit. V takovýchto případech si musí Kupující odbornou montáž či instalaci zboží na vlastní náklady zajistit sám, a to v odborném servisu nebo na adrese servisního místa.
7.5.Vyřízení reklamace
Je-li Kupující Spotřebitel, o reklamaci rozhodne Prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím Spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Kupující Spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu Podnikateli, kdy o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.
Prodávající vydá Kupujícímu Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má Kupující Spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.
Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.
Kupující má při uznané reklamaci právo na zaplacení výloh spojených se zasláním zboží, v nejnižší možné míře pro bezpečnou zásilku. Tuto částku musí prokazatelně doložit. V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na zaplacení výloh spojených se zasláním zboží k reklamaci.
 

 


Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.